ติดต่อเรา

แผนที่ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 388 ชั้น 6 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2620-1900
แฟกซ์: 0-2273-0214
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค: โทรศัพท์: 0-2620-1980 โทรสาร: 0-2620-1988