ติดต่อเรา

map

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 388 ชั้น 6 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2620-1900
แฟกซ์: 0-2273-0214

ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค: โทรศัพท์: 0-2620-1980 โทรสาร: 0-2620-1988
อีเมล์: CallCenter.foremost@frieslandcampina.com

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่
อีเมล์ *
ข้อความ